VOP

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJEMNÍ SMLOUVY

 

1.         Předmět smlouvy

 

1.1.      Pronajímatel přenechává nájemci, který je určen nájemní smlouvou (dále jen „smlouva“), dopravní prostředek (dále též „vozidlo“) určený smlouvou k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje uhradit za užívání tohoto vozidla nájemné uvedené ve smlouvě.

1.2.      Tyto obchodní podmínky nájemní smlouvy (dále jen „Podmínky“) vydané pronajímatelem ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, jsou nedílnou součástí smlouvy uvedené na přední straně.

 

 

2.         Nájemné a další platby

 

2.1.      Nájemce se zavazuje platit nájemné a všechny další poplatky spojené s užíváním vozidla, včetně náhrady škody, řádně a včas.

2.1.1.   Nájemné se počítá za 24 hodin.

2.2.      Na každou platbu pronajímatel vystaví platební doklad. Ceny služeb jsou uvedeny v Kč bez DPH.          

2.3.      Nájezd km je neomezený, pokud smlouva neuvádí jinak.

2.4.      Záloha, kterou je povinen nájemce složit u pronajímatele při podpisu smlouvy, bude zúčtována po vrácení vozidla do 30 pracovních dnů. V případech, kdy je pronajímatel zatížen správním řízením z důvodu dopravního přestupku bude kauce do vyřešení tohoto přestupku zadržována pronajímatelem. V případě, že bude pronajímateli udělena správními orgány pokuta, tuto částku pronajímatel započte proti kauci a zbylou částku poukáže na účet nájemce. V případě, že výše pokuty překračuje výši kauce, je nájemce povinnen na základě zaslané faktury uhradit rozdíl částky do 7 dnů.

2.4.1.   Složením zálohy není dotčena povinnost nájemce hradit nájemné.

2.4.2.   Výši zálohy určí pronajímatel, který je oprávněn v průběhu trvání smlouvy rozhodnout o jejím zvýšení.

2.4.3.   Pronajímatel je oprávněn vůči složené záloze započíst veškeré své pohledávky za nájemcem vyplývající ze smlouvy, jakož i z jiných smluv uzavřených mezi nájemcem a pronajímatelem.

2.5.      Nájemce je dále povinen uhradit pronajímateli veškeré poplatky uvedené v Podmínkách nebo ceníku pronajímatele.

2.6.      Nájemce výslovně souhlasí s účtováním nájemného, jakož i dalších poplatků souvisejících se smlouvou, včetně náhrady škody.

2.7.      Je-li nájemce v prodlení s úhradou nájmu či poplatků spojených s nájmem, je povinen pronajímateli zaplatit kromě dlužné částky i smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná den následující po jejím vzniku.

2.8.      Nehrazení nájemného a dalších poplatků dle pokynu pronajímatele je považováno za podstatné porušení smlouvy.

2.9.      Nájemce a pronajímatel se pro vyloučení pochybností dohodli, že doručením platebního dokladu se rozumí jeho převzetí nájemcem, odeslání na e-mailovou adresu nájemce anebo odeslání na adresu nájemce podle toho, který den nastane dříve.

2.9.1    V případě zrušení rezervace 7 dnů před zapůjčením vozidla účtuje pronajímatel nájemci administrativní poplatek ve výši 30% ceny nájemného, zrušení rezervace 3 dny před zapůjčením pak administrativní poplatek ve výši 50% nájemného a v případě zrušení rezervace kratší než 3 dny administrativní poplatek ve výši 70% nájemného.

2.9.2    V případě nevyzvednutí vozidla ve stanovený den pronajímatel účtuje nájemci částku ve výši 100% ceny nájmu.

2.9.3    V případě neposkytnutí vozidla ze strany pronajímatele je termín vrácení platby 30 pracovních dnů.

 

 

 

3.         Doba trvání nájmu, předání a vrácení vozidla

 

3.1.      Smlouva se uzavírá na dobu určitou, počínaje dnem jejího podpisu.

3.2.      Smlouvu lze prodloužit pouze před uplynutím doby trvání nájmu, a to na základě písemné žádosti nájemce učiněné formou dopisu či e-mailu.

3.2.1.   Nedojde-li pronajímatelem k písemnému potvrzení žádosti nájemce o prodloužení doby nájmu, smlouva se neprodlužuje.

3.2.2.   Nedojde-li k prodloužení smlouvy ve výše uvedeném smyslu, je vrácení vozidla nájemcem později, než v době dohodnuté ve smlouvě, považováno za podstatné porušení smlouvy. Nájemce je rovněž v takovém případě povinen za období, přesahující sjednanou dobu trvání nájmu, pronajímateli uhradit mimo nájemného i smluvní pokutu ve výši trojnásobku původního nájemného včetně všech souvisejících poplatků. V pochybnostech se má za to, že marným uplynutím 90 minut následujících po termínu k vrácení vozidla je pronajímatel oprávněn účtovat další den nájmu vozidla.

3.3.      Pronajímatel je povinen předat nájemci vozidlo v dobrém technickém stavu, a to na místě a v době sjednané na základě smlouvy.

3.4.      Veškeré poškození (závady, škrábance, vnitřní znečištění, apod.), příp. jiné připomínky vztahující se k vozidlu, musí nájemce uplatnit při převzetí vozidla formou záznamu ve smlouvě, resp. v předávacím protokolu k vozidlu, je-li součástí smlouvy, jinak se má zato, že bylo vozidlo předáno bez jakýchkoli závad a poškození.

3.4.1.   Za jakékoliv poškození vozidla, které nebude uvedeno ve smlouvě, resp. v předávacím protokolu (závady, škrábance, polepy, vnitřní znečištění, úprava či změna interiéru vozidla, apod.), odpovídá nájemce a pronajímatel je oprávněn požadovat náhradu škody odpovídající nákladům na uvedení vozidla do původního stavu.

3.5.      Nájemce je povinen vrátit pronajímateli vozidlo včetně veškerého příslušenství a dokumentů na místě a v době sjednané ve smlouvě.

3.6.      Nájemce je povinen vrátit vozidlo s přihlédnutím k obvyklému opotřebení ve stavu, v jakém jej převzal.

3.6.1.   Vozidlo, včetně dokladů a klíčů, musí převzít pronajímatelem určený pracovník.

3.6.2.   O převzetí vozidla je vždy sepsán předávající protokol.

3.7.      Dojde-li ke ztrátě nebo poškození vozidla, nájemce je povinen hradit sjednané nájemné až do doby, kdy bude pronajímateli ztráta vozidla, popřípadě jeho poškození, nahlášena nebo se pronajímatel o těchto skutečnostech jinak dozví.

3.8.      Vozidlo je nájemci předáno vždy s daným stavem paliva a stejně tak je nájemce povinen jej vrátit. V případě nedotankovaného vozidla je nájemce povinen uhradit pronajímateli poplatek ve výši 32,- Kč bez DPH za jeden litr PHM.

3.9.      Vozidlo je nájemce povinen vrátit pronajímateli uvnitř i z vnějšku čisté. Pro případ nesplnění této povinnosti se stanovuje smluvní pokuta ve výši 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ. Je-li vozidlo znečištěno nad rámec běžného používání, nájemce je povinen zaplatit pronajímateli navíc skutečné náklady na uvedení vozidla do původního stavu.

 

 

4.         Práva a povinnosti smluvních stran

 

4.1.      Nájemce je povinen užívat vozidlo pouze za účelem, pro který je určeno, jinak obvyklým způsobem, včetně užívání vozidla dle návodu k obsluze, s nímž byl před podpisem smlouvy seznámen.

4.2.      Nájemce je dále povinen dodržovat pravidelné servisní prohlídky stanovené výrobcem vozidla podle počtu najetých kilometrů, udržovat správné množství mazadel a provozních kapalin vč. tlaku v pneu (o všech těchto skutečnostech byl nájemce řádně poučen před podpisem smlouvy); dodržovat všechny dopravní, celní a jiné platné právní předpisy ČR a EU a zabránit vzniku škody.

4.3.      Nájemce nesmí bez písemného souhlasu pronajímatele přenechat užívání najatého dopravního prostředku jiným osobám než uvedeným ve smlouvě, přičemž pro případ porušení této povinnosti se nájemce zavazuje zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení.  

4.4.      Nájemce se nesmí s předmětným vozidlem účastnit závodů, soutěží či používat vozidlo za úplatu k transportu zboží či osob.

4.5.      Nájemce je povinen zabezpečit vozidlo proti krádeži, poškození nebo zásahu třetích osob. Zejména nesmí nájemce zanechat v zaparkovaném vozidle klíče a dokumenty a vždy je povinen parkující vozidlo řádně uzamknou. V případě, že vozidlo má mechanický zabezpečovací systém, je nájemce povinen jej vždy použít.

4.6.      Nájemce nesmí řídit vozidlo pod vlivem alkoholu, omamných látek či léků snižujících schopnost řídit motorové vozidlo.

4.7.      Nájemce je povinen oznámit pronajímateli bez zbytečného odkladu výskyt všech závad, které na vozidle během užívání nastanou a vyžadují opravu. Nesplnění této povinnosti zakládá odpovědnost nájemce za škodu, která v důsledku neodstranění závady vznikla.

4.8.      Nájemce nese náklady na opravu v důsledku nesprávného užívání vozidla.

4.9.      Jízda vozidlem do Rumunska, Bulharska, Turecka, do nástupnických zemí bývalého SSSR a Jugoslávie (s výjimkou Slovinska a Chorvatska) není dovolena. V případě cesty do Chorvatska je povinností nájemce oznámit tuto skutečnost pronajímateli. V opačném případě se stanovuje pokuta ve výši 50 000,-Kč.

4.10.    Pronajímatel není povinnen nájemci zapůjčit přesný typ vozidla, který si zarezervoval. Pronajímatel musí pouze nájemci poskytnout vozidlo ve stejné kategorii nebo srovnatelné řady daného výrobce.

4.11.    Porušení kterékoliv z výše uvedených povinností je podstatným porušením smlouvy.

 

 

5.         Odpovědnost za škodu a pojištění

 

5.1.      Pronajímatel prohlašuje, že uzavřel pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ve smyslu zákona č. 168/1999 Sb.

5.2.      Nájemce odpovídá pronajímateli v plném rozsahu za škodu vzniklou na vozidle v době od předání vozidla nájemci do jeho převzetí pronajímatelem.

5.3.      V případě poškození vozidla v rámci dvou nebo více škodných událostí, se tato poškození posuzují z hlediska odpovědnosti nájemce každá zvlášť.

5.4.      Pokuty za dopravní přestupky způsobené vozidlem v době trvání smlouvy a dále škody, ke kterým dojde na základě ztráty dokladů, klíčů nebo nářadí, patřících do vybavení vozidla, hradí vždy nájemce.

5.4.1.   Uloží-li správní orgán pronajímateli dle § 125c a násl. zákona č. 361/2000 Sb. pokutu za správní delikt pro porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích způsobené vozidlem v době trvání smlouvy a povinnost nahradit náklady správního řízení s tím souvisejícího, je nájemce povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu, a to ve výši pokuty a náhrady nákladů správního řízení uložených správním orgánem. Smluvní pokuta je splatná den následující po jejím vzniku.

5.5.      Za ztrátu jakýchkoli převzatých dokladů od vozidla nebo klíčů od vozu je účtována smluvní pokuta ve výši 2.000,-Kč za každý doklad či klíč a dále je nájemce povinen pronajímateli nahradit škodu tím vzniklou (zejména ušlý zisk v důsledku časového prostoje).

5.6.      V případě poškození vozidla vinou nájemce je nájemce povinnen uhradit pronajímateli ušlý zisk v plné výši za každý den, kdy není možné poškozené vozidlo zapůjčit jinému zájemci/zákazníkovi. V případě, že by nastala situace, že za opravu poškozeného vozidla neproplatí příslušná pojišťovna plnou úhradu, pak rozdíl ceny hradí nájemce. Zároveň je nájemce povinnen uhradit veškeré administrativní náklady v souvislosti s jednáním s pojišťovnou. 

 

 

 

6.         Postup v případě vzniku škodní události

 

6.1.      V případě vzniku dopravní nehody, odcizení, poškození, nebo poškození i jen části vozidla a dále v případě, kdy došlo v důsledku dopravní nehody k poranění nebo usmrcení osoby, je nájemce vždy povinen přivolat policii bez ohledu na výši vzniklé škody. Pokud toto neučiní, odpovídá za vzniklou škodu v plném rozsahu.

6.2.      Nájemce je povinen vyplnit záznam o dopravní nehodě, kdy tento tiskopis je součástí dokumentace k vozidlu.

6.3.      Potvrzení o účasti na nehodě, nebo vzniku jiné škody dalším stranám, je nájemce povinen neprodleně předat pronajímateli, nejpozději však do 24 hodin od vzniku škody.

6.4.      V případě vzniku škody odcizením vozidla je nájemce povinen ihned odevzdat pronajímateli doklady a klíče od vozidla. Pokud tak neučiní, odpovídá pronajímateli v plném rozsahu za vzniklou škodu.

6.5.      Nájemce je povinen poskytovat policii, pronajímateli a jeho pojišťovací společnosti součinnost při vyšetřování nehody a v rámci likvidace škodní události, popř. i v rámci soudního řízení.

6.6.      V případě vzniku pojistné události je nájemce povinen uhradit spoluúčast na pojistném ve výši 10%, nejméně však 10.000,- Kč. Tato spoluúčast nájemce neplatí v případech, kdy pojišťovna dle pojistných podmínek spoluúčast neodečítá z pojistného plnění.Nevztahuje se na poškození disků kol a pneumatik, zde nájemce hradí částku ve výši 100%.

6.6.1.   Je-li poškození vozidla nižší než shora sjednaná spoluúčast, nájemce je povinen zaplatit poškození do výše vzniklé škody.

6.6.2.   V případě krádeže vozidla platí nájemce spoluúčast do výše určené kauce.

6.6.3.   Nájemce je povinen zabezpečit, aby se ve vozidle po jeho opuštění nenacházely doklady k vozidlu (osvědčení o registraci vozidla, osvědčení o technickém průkazu apod.), jinak pro případ odcizení vozidla s některým z dokladů je nájemce povinen uhradit 10% z obecné ceny vozidla, není-li pojišťovnou dle pojistných podmínek stanoveno jinak.

 

 

7.         Zánik nájemního vztahu

 

7.1.      Nájemní vztah zaniká uplynutím doby, na kterou byl sjednán.

7.2.      Pronajímatel je oprávněn s okamžitou účinností vypovědět smlouvu v případě, že nájemce užívá dopravní prostředek v rozporu se smlouvou, či způsobem, kterým vznikla pronajímateli škoda, nebo hrozba škody značného rozsahu, a dále v případě, že nájemce nehradí fakturované platby či porušuje-li povinnosti dle smlouvy podstatným způsobem.

7.3.      Nájemce je oprávněn s okamžitou účinností vypovědět tuto smlouvu v případě, že pronajímatel porušuje povinnosti dle smlouvy podstatným způsobem.

 

 

8.         Ostatní smluvní ujednání

 

8.1.      Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

8.2.      Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

8.3.      Nájemce souhlasí s tím, že údaje ze smlouvy včetně jeho osobních údajů budou pronajímatelem zpracovány a uchovány v databázi pronajímatele ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.

8.4.      Shledá-li pronajímatel nutnost ověřit nebo potvrdit solventnost nájemce, nájemce souhlasí, aby k tomu byly tyto jeho osobní údaje využity a nebo poskytnuty za tímto účelem třetí osobě.

8.5.      Smluvní pokuty dle smlouvy jsou je splatné prvým pracovním dnem následujícím po jejím vzniku.

8.6.      Pronajímatel je oprávněn navrhnout změnu Podmínek.

8.6.1.   Pronajímatel seznamuje nájemce s návrhem změny Podmínek v provozních prostorách pronajímatele nejpozději 1 měsíc přede dnem, kdy má změna nabýt účinnosti.

8.6.2.   Pokud nájemce návrh na změnu neodmítl, platí, že návrh na změnu přijal.

8.6.3.   Jestliže nájemce návrh na změnu odmítne přede dnem, kdy má změna nabýt účinnosti, má právo vypovědět s okamžitou účinností smlouvu, která je návrhem změny dotčena.

8.7.      Smlouva se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

8.8.      Pro případ soudního sporu se strany dohodly, že věcně a místně příslušnými jsou soudy v České republice.